Modernizacja wentylatorów podmuchu kotłów WP-70.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe  do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Celem Zamawiającego jest wymiana 2 szt. zużytych nisko sprawnych wentylatorów typu WPWs  125/1,8 na inne zużywające mniej energii elektrycznej. Medium przetłaczane     -  mieszanina spalin i powietrza  o  temp. 300 C, gęstość 1,2 kg/m3, stężenie zapylenia 0,01 g/m3

        Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

  • Projekt wykonawczy remontu branży mechanicznej, elektrycznej, akpia oraz budowlanej uwzględniający odpowiedni dobór wentylatorów z napędami i regulacją obrotów poprzez przekształtniki częstotliwości (uzgodniony z Zamawiającym)
  • Demontaż starych wentylatorów wraz z kanałami ssącymi, napędami i kablami
  • Dostawa i montaż nowych wentylatorów zgodnie z projektem branży mechanicznej, elektrycznej, akpia i budowlanej
  • Uruchomienie
  • Projekt powykonawczy wszystkich branż oraz DTR w trzech egzemplarzach formy pisemnej i jednym egzemplarzu formy elektronicznej
  • Przedstawienie dokumentacji jakościowej obejmującej świadectwa jakości, atesty materiałowe, protokoły wyważania, karty pomiarowe, wszystko zgodne z CE
  • Oznakowanie

Wszystkie materiały i sprzęt konieczne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca

Oferty częściowe: niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie prac – 30 marzec 2017r.

Zakończenie prac – 30 sierpień 2017r.

Optymalizacja pracy  do 30 listopada 2017r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych oraz uczestnictwo w wizji lokalnej w dniu 22 luty 2017 r. godz. 10:00 (zebranie w pokoju nr 12 ZC-1).

Wadium: 50.000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) wykonania kompletnej modernizacji dwóch wentylatorów – 90 %

gwarancja 5 %

sprawność wentylatora – 5 %

Termin składania ofert: 09 marca 2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 09 marca 2017 r. o godz.  10:30

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 09 kwietnia 2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Waldemar Dąbrowski                        tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak          tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres: dz@pec.gliwice.pl