Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w latach 2019-2020

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/36/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych  i remontowych realizowanych w latach 2019-2020  prowadzoną na terenie miasta Gliwice.                                                      Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie trzema oferentami.  

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

05 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

05 czerwca 2019 r. o godz. 12:30.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

3.000,00 zł /trzy tysiące złotych/.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipiec 2019 r. – 30 czerwiec 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk                   tel. (32) 335-0-209 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 005007/19