Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w latach 2020-2021

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/28/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych  i remontowych realizowanych w latach 2020-2021  prowadzoną na terenie miasta Gliwice.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 14 maja 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 14 maja 2020r o godz. 11:05                                                                      w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipiec 2020 r. – 30 czerwiec 2021 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk                   tel. (32) 335-0-209 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings