Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. ciągu nawęglania KWK Sośnica - PEC Gliwice Sp. z o. o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/60/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice 

w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania.

    Dotyczy to następujących urządzeń:

  • taśmociągi;
  • zwałowarka obrotowo – szynowa ZOS 800-16;
  • urządzenia i instalacje elektryczne związane z ciągiem nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice;
  • infrastruktura- sieć cieplna, wodnokanalizacyjna itp.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

26 czerwca  2019 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

26 czerwca 2019 r. o godz. 10:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

  5.000,00  zł /pięć tysięcy  złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipca 2019 r. – 30  czerwca 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -   95%

gwarancja  -   5 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zbigniew Superat         tel. (32) 335-0- 151/ 504 296 330    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 006660/19