Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r. zbiornika retencyjnego popiołu wraz z oprzyrządowaniem oraz pyłoprzewody.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/58/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W zakres napraw oraz utrzymania ruchu układu wchodzą:

  • Zbiornik retencyjny popiołu
    • zbiornik retencyjny popiołu wraz z oprzyrządowaniem (bateriacyklonówCE-2 x Ø500/04, filtrworkowypulsacyjnyPF-8x6-2,0, wentylatorZWPT-25, przewody powietrzne, klapa bezpieczeństwa, dozownikicelkowe wraz z motoreduktoremB-200/6,4 szt. 3, dozownik celkowy W 50 szt.1, DZ 400 szt.1, zasuwa płaska-ręczna W55 szt. 2, przenośnik śrubowy zraszający, rękawzaładowczy, wciągarka elektryczna, instalacja sprężonegopowietrza, obijaki elektromagnetyczne OP-3 ), jednostka filtracyjna TLF D 1500-2/9VBA
    • schodyipodesty
    • podestkomunikacyjnyprzy pyłoprzewodach łączących zbiornik retencyjny z pompami pyłowymi.
  • Pyłoprzewody
  • 6 sztuk pyłoprzewodów - rurociągów transportujących pył spod elektrofiltrów kotów WP-70 nr 1,2,3 wraz z łukami i trójnikami. Granica odpowiedzialności – wlot do zbiornika retencyjnego popiołu, kołnierz zespołu dyszowego komory mieszania podajnika komorowego systemu POLKO.

Zakres robót obejmuje:

- kontrolę,  rozpoznanie  i  usuwanie  zakłóceń  w  pracy  zespołów

- naprawy

- konserwację, naprawę  zespołów  i  podzespołów

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

25 czerwca  2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

 3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące  złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  -   95%

gwarancja        -  5 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zbigniew Superat         tel. (32) 335-0- 151  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 006541/19