Remont central sygnalizacji przeciwpożarowej taśmociągu nawęglania

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP: 631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT)  po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch central pożarowych zabudowanych na taśmociągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice odpowiednio na stacji przesypowej E i F.  Zadanie to obejmuje wymianę sprzętową kompletnie wyposażonych wyeksploatowanych central pożarowych ESSER 8000C na ślepe centrale esser IQ8Control M zaprogramowanie zgodnie z aktualnymi warunkami pracy remontowanych central, włączenie do istniejącej sieci essernet oraz  do nadrzędnego systemu zarządzania Gemos. Każda z remontowanych central winna posiadać nowe wyposażenie dodatkowe jak: Karta rozszerzeń na 3 dodatkowe mikromoduły IQ8Control M, Mikromoduł pętli analogowej, Mikromoduł sieciowy essernet 500kBd. Do wykorzystania akumulatory zasilania rezerwowego.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywna dostawa elementów, prace demontażowe, montaż  na obiekcie, modernizowanych urządzeń, konfiguracja systemu, uruchomienie do 28.02.2017 r.

Przeprowadzenie szkolenia dla osób zajmującą się eksploatacją systemu do 28.02.2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych.

Wadium: nie wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena netto  - 100%

Termin składania ofert:  30 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2017 r.  o godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 28 luty 2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Krzysztof Szaliński - tel. (32) 335-0-204 (w zakresie merytorycznym)
  • Renata Uramowska-Słuszniak - tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym)

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl