Remont elektrofiltru kotła WP – 70 nr 3.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie remontu elektrofiltru kotła WP-70 nr 3.

Lokalizacja obiektu: Ciepłownia PEC- Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

Celem wykonania zamówienia jest doprowadzenie elektrofiltru do pełnej sprawności technicznej.

Oferty częściowe: niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówieniaod  15 kwietnia 2017r.  do 30 listopada 2017r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych oraz uczestnictwo w wizji lokalnej.

Wadium: 90 000 zł (słownie; dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) – 90 %

gwarancja - 10 %

Termin składania ofert: 14 marca 2017 r. do godz. 9:30   Uwaga Zmiana terminu  28.03.2017 r godz. 9:30

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert14 marca 2017 r. o godz.  10:00    Uwaga Zmiana terminu 28.03.2017 r. godz. 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 14 kwietnia 2017 r.   27.04.2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Zbigniew Superat       tel. 32/335-01 51, 504 296 330 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska - Słuszniak     tel. 32/335-01 04            (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl