Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/28/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

31 maja 2019 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

31 maja 2019 r. o godz. 10:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

4.000,00 zł /cztery tysiące złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu   do 17.07.2019 r.

Zatwierdzenie projektu przez inwestora do 20.07.2019 r.

Wykonanie robót na obiekcie: do 15.09.2019 r.

Uruchomienie, ruch próbny oraz całkowite zakończenie prac: do 15.11.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                               tel. (32) 335-0-243  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ w tym uczestnictwo w wizji lokalnej.  Termin  wizji lokalnej wyznacza się na dzień 14.05.2019 r. godzina 11.00 - zbiórka oferentów na portierni głównej przedsiębiorstwa.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004543/19