Remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej „Nowo – Zachodnia”, 2x Dn 700 na odcinku od ul. Kujawskiej do przejścia sieci nadziemnej w kanał ciepłowniczy podziemny w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/8/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu izolacji sieci cieplnej nadziemnej 2x Dn 700mm na odcinku od ul. Kujawskiej do przejścia sieci nadziemnej w kanał ciepłowniczy podziemny.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 25 luty 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 25 luty 2021r o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiającego Gliwice             ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20.000,00 zł / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

06.04.2021r do 30.07.2021r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %,   gwarancja – 10 %  

ocena techniczna jakości wykonania łupek izolacyjnych -  10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Bartosz Jasiński      tel.:  (32) 335-0- 124      (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.: (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings