Remont komina H= 80 m

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/33/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu komina H=80 kotłowni WR-25 zabudowanego na terenie PEC- Gliwice Sp. z o.o.  w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, zgodnie  z dokumentacją techniczną.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

27 maja 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15 000,00 zł /piętnaście tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy od 01.07.2019 r.

Prace wymagające odstawienia komina z ruchu – nie dłużej niż 21 dni  w ustalonym  z Zamawiającym terminie w okresie:  1 październik – 30 listopad 2019 r.

Całkowite zakończenie prac – do 15.12.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 90%

gwarancja -  10 %  

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                          tel. (32) 335-0-150 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak          tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004876/19