Wysoki kontrast

Remont kotła WR-25 nr 3

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/14/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu części ciśnieniowej  kotła WR-25 nr 3,

nr fabryczny 1361 nr,  ewidencyjny UDT 2207001365,  zabudowanego w PEC- Gliwice Sp. z o.o. przy   ul. Królewskiej Tamy 135.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 5 marca 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 5 marca 2020r o godz. 11:05                                                             

w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac na obiekcie -  maj 2020 r.

Dostawy części ciśnieniowej – 10 lipiec 2020 r.

Próba ciśnieniowa, odbiór UDT – 15 sierpnia.2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena wykonania remontu części ciśnieniowej (w zakresie opisanym w Warunkach Zamówienia) kotła, bez wymiany króćców  (netto)   -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone w dwóch etapach. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings