Remont kotła WR-25 nr 4

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/5/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE: Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu części ciśnieniowej  kotła WR-25 nr 4, nr fabryczny 1348,nr ewidencyjny UDT 2207001364,  zabudowanego w PEC- Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 05 luty 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 05 luty 2021r o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiającego Gliwice             ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

25.000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac na obiekcie -  maj 2021 r.

Dostawy części ciśnieniowej – 10 lipiec 2021 r.

Próba ciśnieniowa, odbiór UDT – 10 sierpnia.2021 r.

Całkowite zakończenie prac, przekazanie kotła do eksploatacji – 31 sierpnia 2021

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena wykonania remontu części ciśnieniowej (w zakresie opisanym w Warunkach Zamówienia) kotła, bez wymiany króćców  (netto)   -  100 %    
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings