Remont opomiarowania technologicznego składu spalin kotła WP-70 nr 2.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/50/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu pomiarów technologicznych składu spalin dla kotła WP-70 nr 2 w tym montaż sondy gazu do zabudowanych króćców pomiarowych  w kanale spalin przed ROPP.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert wstępnych:

11  czerwca 2019 r. do godz. 15:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

etap I - otwarcie ofert niejawne

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

WADIUM:

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 15.09.2019r montaż i uruchomienie na obiekcie aparatury pomiarowej. Końcowa konfiguracja systemu. Przekazanie do eksploatacji.

KRYTERIA OCENY OFERT:

etap II 

cena  (netto)  - 100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                           tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak       tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oferty wstępnej.

Do udziału w kolejnym etapie ( negocjacjach ) zostaną zaproszeni oferenci spełniający wszystkie wymogi niniejszych Warunków Zamówienia jednak nie więcej niż 3 firmy. W przypadku złożenia większej liczby wniosków Zamawiający wybierze firmy z największym doświadczeniem ( z największą liczbą branżowych referencji ).

ETAP nr II

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej określającej cenę wykonania usługi.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 005949/19