Remont pokładu rusztu kotła WR-25 nr 4

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/41/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres remontu obejmuje wymianę istniejącego pokładu rusztu typ RTP 2 x 2,5 x 7 produkcji FPM S.A na fabrycznie nowy  wg opisu w Warunkach Zamówienia.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia  04 maja 2021 r. do godz.  9:30 za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl   

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 04 maja 2021r. o godz. 9:31 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

7.000,00 zł /siedem tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • Dostarczenie kompletu materiałów: do 30.06.2021 r.
  • Rozpoczęcie prac demontażowo – montażowych 01.08.2021 r.
  • Zakończenie prac demontażowo - montażowych: 31.08.2021 r.
  • Zakończenie prac przekazanie dokumentacji remontowej : 10.09.2021 r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-108    (w zakresie merytorycznym)

Marek Naworski                          tel. (32) 335-0-150    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104    (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings