Remont pomieszczeń biurowych w ZC-1 oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku WP-70.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/13/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w ZC-1 oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku WP-70 w zakresie:

 1. Remont pomieszczeń ze zmianą układu funkcjonalnego.
 2. Remont instalacji w pomieszczeniach objętym remontem.
 3. Instalacja systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
 4. Aranżację pomieszczeń.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 26 lutego 2021r godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej.
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert niepubliczne.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

 • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 • Całkowite zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych do 30 czerwca 2021 r.
 • Całkowite zakończenie dostaw i montażu wyposażenia do 10.07.2021 r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 95 %; gwarancja - 5 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

 • Grzegorz Zawierucha                  tel. (32) 335 01 08 (w zakresie merytorycznym);
 • Krzysztof Rudnik                         tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym);
 • Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Strona internetowa na której prowadzone jest postępowanie   https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings