Remont przepływomierza kotła WR-25 nr 2.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe  do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego przepływomierza ultradźwiękowego trzy ścieżkowego, kołnierzowego w wersji rozdzielnej przeznaczonych do pomiaru przepływu wody grzewczej.  Wymaga się aby dostarczony przepływomierz posiadał następującą dokumentację legitymującą urządzenie: 
a) Certyfikaty MID wydane przez polskie Jednostki Notyfikowane. Certyfikaty wydane na  podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). 
(dopuszczalne również certyfikaty europejskie).
b) zatwierdzenie typu zgodny z MID z roku 2017.

c) przeznaczony do rozliczeń winien spełnia wymagania normy EN 1434 klasa 2, OIML R75  

   ( konieczne przedstawienie potwierdzenia spełnienia normy ).

Oferty częściowe: niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: Dostawa do 15 lipca 2017r .                                                                                                                                           

Montaż i uruchomienie na obiekcie do 15 sierpnia 2017r.                                                                                              

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach.                                                                  

Wadium:  nie wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena  (netto) – 100 %

Termin składania ofert:  10 kwietnia 2017 r. do godz. 9:30

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz.  10:00

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 10 maja 2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Krzysztof Szaliński                      tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl