Remont sieci cieplnych w technologii preizolacji - dwa zadania remontowe

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/31/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie  remontów sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice               o lokalizacji jak niżej:

  1. Remont sieci W.P. w rejonie ulicy Poezji-Ossolińskich
  2. Remont sieci N.P. w rejonie ulicy Spółdzielczej
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 maja 2020r godz. 11:00 UWAGA Zmana terminu 25 maja 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 21 maja 2020r o godz. 11:05      25.05.2020r o godz. 11:05                                                            w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad. 1 do 10.08.2020r.

Zad 2 do 31.07.2020r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)    -    80 % ;   ocena techniczna       -  20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Zygmunt Maciejowski tel.:                (32) 335-0- 124          (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.:    (32) 335-0- 104          (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings