Remont sieci cieplnych w technologii preizolacji - sześć zadań remontowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/18/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  remontów sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice          o lokalizacji jak niżej:

 1. Remont sieci W.P. w rejonie ulic Oriona - Jowisza
 2. Remont sieci N.P. w rejonie ulicy Góry Chełmskiej
 3. Remont sieci W.P. w rejonie ulicy Jana Czernego
 4. Remont sieci W.P. w rejonie ulicy Młodych Patriotów
 5. Remont sieci W.P. w rejonie ul. Kormoranów etap I
 6. Przyłącze sieci W.P. do budynku przy ul. Kormoranów 1, 3, 5

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania za wyjątkiem  zadania nr 5 i 6 które zostały połączone.

  MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 16 marca 2020r godz. 11:00
  MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 16 marca 2020r o godz. 11:05                                                                 w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
  TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

  WADIUM:

  Zadania 1,2,3,4 – nie wymagane

  Zadanie łączone 5 i 6 – 7.000,00 zł /słownie: siedem tysięcy złotych/

  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  Zadania 1- 4 do 31.07.2020r.

  Zadanie 5 - 15.07.2020r

  Zadanie 6 - 14.08.2020r.

  KRYTERIA OCENY OFERT:

  cena  (netto)    -    80 % ;   ocena techniczna       -  20 %

  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

  Zygmunt Maciejowski tel.:                (32) 335-0- 124          (w zakresie merytorycznym)

  Renata Uramowska-Słuszniak tel.:    (32) 335-0- 104          (w zakresie formalnym)

  OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings