Remont sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Solskiego - Łokietka w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/24/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w.p. w rejonie                           ul. Solskiego - Łokietka na os. Operetka w Gliwicach.

Przedmiotowa  sieć ciepłownicza wykonana zostanie z rur preizolowanych o średnicach w zakresie  2xDN200/315 - 2xDN32/110.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 16 marca 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 16 marca 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00 zł / słownie: piętnaście tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do dnia 27.08.2021r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Bartosz Jasiński      tel.:  (32) 335-0- 124      (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.: (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings