Remont układu pomiaru przepływu wody przez kocioł WR-25 nr 1, 3, 4

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/27/2019   Nr sprawy 004505/19
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont układu pomiaru przepływu wody przez kotły WR-25                  w tym wymiana trzech przepływomierzy ultradźwiękowych trzy ścieżkowych do wody grzewczej montowanych w rurociągach kotłów WR-25 nr 1, 3, 4 w PEC Gliwice Sp. z o.o.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

30 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

30 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

4.000,00 zł /cztery tysiące złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Do 15.07.2019 dostawa.

Do 15.08.2019 montaż i uruchomienie na obiekcie.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  netto -   100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                               tel. (32) 335-0-243  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.   

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004505/19