Remont zasobnika szczelinowego kotłowni WP-70

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/29/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu zasobnika szczelinowego kotłowni WP-70 zgodnie z projektem technicznym.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

14 maja 2019 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

14 maja 2019 r. o godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15 000,00 zł /piętnaście tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy od 01.07.2019 r.

Zakończenie prac – 30.06.2020 r.

Praca w dwóch etapach: I etap – od 01.07.2019 r -30.09.2019r.

II etap – 01.04.2020r – 30.06.2020r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) -   90 %

gwarancja - 10 %                                                                                   

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zbigniew Superat                                tel. (32) 335-0-151 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak          tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ w tym uczestnictwo w wizji lokalnej.    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004650/19