Udział w pracach zespołów kontrolnych obiektów budowlanych w PEC Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/115/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje udział w pracach zespołów kontrolnych obiektów budowlanych eksploatowanych w ramach działów: ZC-1, ZC-4, DA, TZ oraz TA oraz realizowanie postanowień zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. Prawo Budowlane  z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.- w sprawie Książki obiektu budowlanego. Wykaz obiektów objętych zamówieniem zawarty jest w Zarządzeniu Prezesa – Dyrektora PEC – Gliwice Sp. z o.o. nr  ZA-04-001 załączniki nr FO-001-401,  FO-001-402, FO-001-404, FO-001-405, FO-001-406, FO-001-407, FO-001-408.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

18 grudnia 2018 r. do godz. 11:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

18 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

3.500,00  zł /trzy tysiące pięćset złotych/.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie 02 styczeń  2019 r.

Zakończenie 31 grudzień 2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto) -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski   tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl