Usługi chemicznego czyszczenia wymienników ciepła.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/41/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia PEC – Gliwice Sp. z o.o.  jest bieżące oczyszczanie powierzchni ogrzewalnych wymienników ciepła typu JAD 6/50, MDX oraz wymienników płytowych o mocy od 0,1-5,0 MW.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

31 maja 2019 r. do godz. 12:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

31 maja 2019 r.  o godz. 12:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od  01 lipca 2019 r. do   30 czerwca 2021 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena ( netto)  - 80%     

ocena techniczna – 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski                       tel. (32) 335-01-24     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-01-04     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 005364/19