Usługi remontowe w PEC - Gliwice Sp. z o.o. - teren Zakładu Cieplnego nr 1

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/23/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywania w okresie 1 roku  usług remontowych związanych          z utrzymaniem w sprawności urządzeń energetycznych w PEC - Gliwice Sp. z o.o.- teren Zakładu Cieplnego nr 1.

Oferta powinna zawierać.

  1. Wartość netto roboczogodziny za prace remontowe wykonywane w dni robocze w godzinach 700-1500.
  2. Wartość netto opłaty miesięcznej za gotowość do przystąpienia usuwaniazgłoszonych awarii w czasie od 1500 w dni robocze oraz w dniach wolnych od pracy i dniach świątecznych.

3. Wartość netto roboczogodziny za prace remontowe wykonywane w dni robocze po godzinie1500 oraz w dni wolne od pracy i dni świąteczne.                                                                               Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie wszystkich prac remontowych na urządzeniach pomocniczych kotłów typu WP-70 i WR-25 oraz innych robót związanych z prawidłową eksploatacją Ciepłowni (  Zakład ZC – 1 przedsiębiorstwa ).

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

25 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20.000,00 zł /dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac na obiekcie –   16.06.2019 r.

Zakończenie prac na obiekcie –   30.06.2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1). wartość roboczogodziny (netto) -   70 %

2). wartość opłaty miesięcznej (netto) -   20 %                                                                                 

3). wartość roboczogodziny (netto)  - 10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                 tel. (32) 335-0-150     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104    (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ w tym uczestnictwo w wizji lokalnej.    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 004331/19