Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,48
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,48 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/159/2021

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie awaryjnych robót remontowo - budowlanych oraz robót adaptacyjnych dla przyszłych SWC PEC-Gliwice.

Roboty te nie są objęte planowaniem rzeczowym, ponieważ zapotrzebowanie na nie pojawia się nagle; w czasie, miejscu i zakresie niedającym się wcześniej przewidzieć.

  Cechą charakterystyczną tych robót jest:

  • brak dokumentacji technicznej na roboty,
  • duże rozproszenie w terenie i czasie,
  • duża rozpiętość w zakresach i rodzajach robót,
  • potrzeba natychmiastowej interwencji remontowej w celu usunięcia zagrożeń BHP, zapobieżeniu pogłębieniu się stratlub wykonania robót adaptacyjnych budowlanych pomieszczeń przyszłych stacji wymienników ciepła, w oparciu o zachowanie obowiązujących przepisów i warunków technicznych,
  • potrzeba stosowania niekonwencjonalnych metod organizacji pracy.

Zamówienie dotyczy remontów budowlanych (awaryjnych) i remontowych robót budowlanych na obiektach ciepłowniczych takich jak :

  • stacje wymienników ciepła
  • komory c.o.
  • kanały c.o.
  • podpory
  • itp.

Inwestor wymaga, aby Oferent mógł rozpocząć czynności związane z robotami remontowo ─ budowlanymi w trybie natychmiastowym. Z tego też powodu wymagane jest,  aby siedziba Oferenta gdzie wykonywane będą czynności związane z robotami remontowo ─ budowlanymi mieściła się w odległości nie większej niż 10 km od Gliwic, w tym przypadku przyjmuje się jako punkt orintacyjny siedzibę PEC Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy nr 135.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 09 grudnia 2021r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 09 grudnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł / słownie:  dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (wzorcowa) netto - 80 %; wiarygodność techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie     niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Wojciech Młotkowski    tel. (32) 335-01-24     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-01-04   (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings