Utrzymanie czystości w obiektach oraz na obszarach zewnętrznych PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/91/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania z określonym zakresem prac:

Zadanie nr I – utrzymanie czystości w obiektach PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Zadanie nr II – utrzymanie terenów zielonych.

Zadanie nr III – utrzymanie czystości chodników, dróg, miejsc przeznaczonych na parkowanie samochodów i placów.

Zadanie nr IV – odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

Zadanie nr V - odśnieżanie dachów /w razie potrzeby/

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

06 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115).

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

06 grudnia 2018 r. o godz.10:30.

Budynek dyrekcji pokój nr 113 (świetlica)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

12.000,00 zł /słownie: dwanaście tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) -   85 %

ocena techniczna – 15 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Elżbieta  Witkowska                   tel. (32) 335-0- 218           (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska – Słuszniak  tel. (32) 335-0- 104          (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

UWAGA

Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30 listopada 2018r. godz. 11:00 Zbiórka na Portierni Głównej.