Wykonanie podłączenia do sieci cieplnej w.p. budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na Osiedlu Stylowym - działki nr 114/3 i 1163/1 przy ul. Kozielskiej w Gliwicach

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/132/2020

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie w dwóch etapach przyłączenia do sieci cieplnej w.p. 24 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na Osiedlu Stylowym - działki nr 114/3 i 1163/1 przy ul. Kozielskiej w Gliwicach

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 22 grudnia 2020r godz. 10:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 22 grudnia 2020r o godz. 10:05                                w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Etap I termin wykonania robót montażowych 15.03.2021r, zakończenia zadania 31.03.2021r.

Eta[ II termin wykonania robót montażowych 31.08.2021r, zakończenia zadania 15.09.2021r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %      ocena techniczna    -  20 %      

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08              (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07             (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104        (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings