Wykonanie remontu obmurzy kotłów.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/33/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

  1. Usługi realizowane będą w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres przewidywany umową.
  2. Remont polega odpowiednio na:

a) demontażu zużytych cegieł i uzupełnieniu ubytków nowymi,

Definicja cegły: materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych.

Występujące typy: ZW1BTK, ZWIIBTK, ZWBTK, WRO4, WRO5, P1, DP2, DN6, DN6, DL3, RSP1, RS1,1L24, 1L16, 1P84, 1P14

b) wypełnianiu ubytków materiału żaroodpornego poprzez narzucanie i wyrównywanie zgrubne,

Występujące materiały: NGB135, BOS135, ZSz1, alplast 60

Miejsca prac:

- w zakresie kotłowni WP-70 - rurosuszarki z zasuwami, zimne leje, obmurza kanałów spalin, włazy, wzierniki, obmurza,

- w zakresie kotłowni WR-25 – sklepienia zapłonowe, sklepienia tylne, leje żużlowe, włazy, wzierniki.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 28 maja 2020r godz. 10:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 28 maja 2020r o godz. 10:05                                                                 w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30 czerwca 2022r.

KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Cena (netto) za wykonanie  demontażu zużytych cegieł i uzupełnieniu ubytków nowymi  za 1 m² powierzchni   -  45 %
  2. Cena (netto) za wykonanie wypełnienia ubytków materiału żaroodpornego poprzez narzucanie   i wyrównywanie zgrubne – za 1 t zużytego do tego celu materiału  -  45 %
  3. Długość okresu gwarancji     -   10 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marek Naworski                            tel. (32) 335 0 150  ( w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak       tel. (32) 335 0 104   (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings