Wykonanie remontu osuszacza powietrza typu RZ-102.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT  lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu zamówienia.

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie remontu  osuszacza adsorpcyjnego produkcji DST Seibu Giken typu RZ-102 R nr fabryczny 7020. Zakres remontu polega na dostawie oraz wymianie:

- rotora adsorpcyjnego,

- uszczelnień promieniowych

- uszczelnień obwodowych

- opaski zaciskowej

-  pasa napędowego

-  regulatora EH-4 z czujnikiem

Uruchomienie po remoncie oraz ruch próbny potwierdzony pomiarami skuteczności osuszania.

Prace wykonać zgodnie ze standardami producenta zachowując gwarantowane parametry pracy osuszacza.

Oferty częściowe: niedopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac - po podpisaniu umowy

zakończenie prac na obiekcie, odbiór końcowy –  do 31.05.2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych

Wadium: nie wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena  (netto) – 90 %

gwarancja 10 %

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 11:30

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. o godz.  12:00

Miejsce otwarcia ofert: Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

Termin związania ofertą: 10 maja 2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Grzegorz Zawierucha                   tel. 32-335-0-150            (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak    tel. 32-335-0-104            (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres:

dz@pec.gliwice.pl