WYKONYWANIE USŁUG PRZEZ RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/127/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:                                                                                                                                                                                                                            1.Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomośc zabudowanej;

2. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości niezabudowanej;

3. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności;

4. Sporządzanie opinii o wartości służebności ;

5. Sporządzanie innych opinii;

6. Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości;

7. Sporządzanie aktualizacji operatu szacunkowego;

8. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość użytków drzewnyc uzyskanych po usunięciu drzew;

9. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za składnik roślinny i budowlany;

10. Wycena wartości udziałów Spółki;

11. Wycena środków trwałych;

12. Wycena wartości niematerialnych i prawnych;

13. Pobieranie z Urzędu Miejskiego Gliwice materiałów geodezyjnych (zgodnie z cennikiem Urzędu Miejskiego)

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

12 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

12 grudnia 2019 r. o godz. 10:30.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z większą liczbą Wykonawców.

Wybrane zostaną maksymalnie trzy firmy, które wykażą się największym doświadczeniem

w realizacji zamawianych usług oraz najkorzystniejsze cenowo.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (wzorcowa) netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Bożena Ziemba                        tel. (32) 335-01-26   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. (32) 335-01-04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.     

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 012264/19