Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,48
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,48 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/161/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

ZAKRES PRAC

 1. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej;
 2. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości niezabudowanej;
 3. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności;
 4. Sporządzanie opinii o wartości służebności ;
 5. Sporządzanie innych opinii;
 6. Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości;
 7. Sporządzanie aktualizacji operatu szacunkowego;
 8. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość użytków drzewnych uzyskanych po usunięciu drzew;
 9. Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za składnik roślinny i budowlany;
 10. Wycena wartości udziałów Spółki;
 11. Wycena środków trwałych;
 12. Wycena wartości niematerialnych i prawnych;
 13. Pobieranie z Urzędu Miejskiego Gliwice materiałów geodezyjnych (zgodnie z cennikiem Urzędu Miejskiego
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 07 grudnia 2021r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 07 grudnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Izabella Zielińska-Rysz      tel. (32) 335-01-26        (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. (32) 335-01-04  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings