Wywóz odpadów komunalnych z terenu PEC-Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135 i 44 w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/1/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Szczegółowy zakres usługi został ujęty w załączniku  (Formularz cenowy)  do Warunków Zamówienia.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 22 stycznia 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: -
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego.

WADIUM:

-
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Po zakończeniu przetargu podpisana będzie umowa ważna w okresie od 01.02.2021 r.

do 31.01.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Elżbieta Szelka    tel.32/ 33 50 218 ( w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/ 33 50 104 ( w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings