Wysoki kontrast

Zabudowa monitoringu technologicznego spalin kotłów WR-25 nr 1, 2, 3, 4.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/3/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu pomiaru technologicznego składu spalin dla związków NH3, NO oraz opcjonalnie H2O (ewentualne doposażenie analizatora w składnik H2O zostanie ustalone podczas negocjacji) opartego o analizatory AIROPTIC GasEye cross duct Multi-Gas oraz SP Sensor C20 w tym montaż sond analizatora na kanale spalin, kalibracja na obiekcie, dostawa szaf pomiarowych, zabudowa analizatorów AIROPTIC GasEye oraz SP Sensor w szafach pomiarowych, przeniesienie na wydzielone stojaki w pobliżu szaf pomiarowych aktualnie zabudowanych analizatorów tlenu wraz z wymianą okablowania do sond, montażem instalacji powietrza zaporowego do sond tlenomierzy zabudowanych na kotłowni WR, montażem instalacji powietrza zaporowego do sond analizatora GasEye, poprowadzenie stosownego okablowania.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie wstępnych ofert elektronicznych do 27 luty 2020 r. do godz.  11:00 UWAGA Zmiana terminu składania ofert wstępnych do 05 marca 2020r  godz. 11:00                                            
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest niepubliczne.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac –  do 31.08.2021r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -  80 %

ocena techniczna przedstawianego systemu 20%                                                                                

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                         tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings