Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,531
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,531 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zabudowa przemysłowa pola solarnego do produkcji ciepła dla potrzeb własnych ciepłowni - Instalacja demonstracyjna

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/53/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Dokumentację projektową instalacji solarnej opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z opiniami, uzgodnieniami z uwzględnieniem załączonego projektu koncepcyjnego oraz schematu instalacji R01,
  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze służbami działów Zamawiającego: Eksploatacji, Elektryczny i AKPiA,
  • Wykonanie instalacji pola solarnego uwzględniając zestawienie materiałów wskazanych w koncepcji. Jakiekolwiek zmiany są dopuszczalne tylko po pozytywnym zaopiniowaniuprzez Zamawiającego,
  • Wykonanie połączenia pomiędzy istniejącym rurociągiem potrzeb własnych ciepłowni, a projektowanym węzłem solarnym,
  • Znakowanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Przeprowadzenie rozruchu instalacji z pozytywnym odbiorem, przekazanie sprawozdania i dokumentacji powykonawczej,
  • Opracowanie i dostarczenie instrukcji eksploatacji instalacji solarnej,
  • Szkolenie obsługi.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 17 maja 2022r godz. 13:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 17 maja 2022r. o godz. 13:05   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia do  30.06.2022 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -    100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,         a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Krzysztof Rudnik                         tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym);
  • Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings