Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,584
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,584 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Od 1 lipca 2024 r. zmieniają się ceny jednostkowe: za zamówioną moc cieplną, nośnik ciepła i stawki opłaty za ciepło

21.06.2024

Odbiorcy ciepła systemowego, mamy dla Was ważną informację !

Od dnia 01.07.2024 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bonu energetycznego i zmiany cen energii wprowadzone Ustawą z dnia 23 maja 2024r. o  bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (DU z dnia 12 czerwca 2024r., poz. 859). Przepisy znacząco wpływają na sposób rozliczania kosztów dostawy ciepła. Ustawodawca rozpoczyna od 1.07.2024 umniejszać trwającą od października 2022 roku kwotową rekompensatę kosztem podwyższania ustawowych maksymalnych stawek dostaw ciepła powyżej których odbiorca otrzymuje kwotową rekompensatę. Kroki jakie wprowadza ustawodawca ustawą będą zatem w sposób bezpośredni przekładać się na poziom dopłaty dla Państwa za dostawę ciepła.

Spółka  w miesiącu kwietniu br. przed wejściem w życie w/w ustawy złożyła stosowne dokumenty do Urzędu Regulacji Energetyki celem pozyskania nowej niższej taryfy dla odbiorców ciepła z datą stosowania od 1.07.2024. Proces taryfowy jednak przedłuża się nie pozwalając prawnie na wprowadzane nowych niższych stawek dostawy ciepła stanowiących swoistą amortyzację wprowadzanych nowych przepisów związanych z rekompensatami. Nowa taryfa, której celem jest łagodzenie skutków zmian wysokości rekompensat, zostanie wprowadzona po uzyskaniu niezbędnych zatwierdzeń i będzie komunikowana odbiorcom na bieżąco. Liczymy że stosowne zgody na wprowadzenie nowych niższych stawek otrzymamy od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w terminie pozwalającym na ich wprowadzenie w sierpniu br. O postępie związanym z zakończeniem procesu taryfowego w URE oczywiście poinformujemy zaraz po jej otrzymaniu. Odbiorcy wymienieni w nowych przepisach będą korzystać  z najniższych możliwych stawek, które są obliczone na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła  z rekompensatą.

W związku z tym od dnia 01.07.2024r. ceny jednostkowe: za zamówioną moc cieplną, nośnika ciepła i stawki opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie ciepła z rekompensatą dla  Odbiorców o których mowa w Art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DU z 2023r. poz. 1772, 1693 i 2760 )  kształtują się następująco:

Dla źródła Ciepłownia Gliwice:

1. Cena ciepła z rekompensatą 85,42 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 189 279,95 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 28,50 zł/m3

Stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe nie są objęte rekompensatą i wynikają z aktualnie obowiązującej od dnia 01.07.2023r taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 31.05.2023r. Nr OKA.4210.29.2023.PS i grupy taryfowej, do której zaliczony jest dany budynek
i dostępne są na naszej stronie internetowej www.pec.gliwice.pl w zakładce aktualności.

Ceny jednostkowe odpowiadające średniej cenie ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 01.07.2024r. dla  Odbiorców o których mowa w Art.4 Ustawy również dostępne są na naszej stronie internetowej
w zakładce aktualności.

Wyjaśnienie prawne Ustawy.

W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2024r. Ustawy z dnia 23 maja 2024r.  (DU z dnia 12 czerwca 2024r., poz. 859) w której to ustawodawca stopniowo podnosi ceny maksymalne  dostawy ciepła i średnią cenę ciepła z rekompensatą (art. 21), od dnia 01.07.2024r. maksymalna cena dostawy ciepła dla PEC – Gliwice Sp. z o.o. wyliczona dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 46% w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. na dzień 30.09.2022r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Ustawa z dnia 23 maja 2024r. (DU z dnia 12 czerwca 2024r., poz. 859) została  opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz umieszczona jest  na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.

Wobec powyższego od dnia 01.07.2024r. PEC - Gliwice Sp. z o.o.  w rozliczeniach
z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DU z 2023r. poz. 1772, 1693 i 2760 ) są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 21 ustęp 2 punkt 2 a)  Ustawy z dnia 23 maja 2024 (DU z dnia 12 czerwca 2024r., poz. 859), powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Marketingu pod numerami telefonów: (32) 33-50-118, 33-50-211, 33-50-213.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice