Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Woda użytkowa ogrzewana ciepłem systemowym - pakiet korzyści, który oferujemy

26.10.2018

Woda użytkowa podgrzewana ciepłem systemowym z PEC - Gliwice Sp. z o.o. to doskonała alternatywa dla piecyków gazowych i podgrzewaczy elektrycznych. Ekologiczne, bezpieczne i komfortowe ciepło systemowe daje końcowemu odbiorcy same korzyści. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna. 

O powyższych korzyściach będą mogli się przekonać mieszkańcy jednego z budynków na os. Sikornik, którzy do tej pory korzystali z ciepła systemowego na potrzeby ogrzewania, a obecnie korzystają też z ciepła do podgrzania wody użytkowej, Mieszkańcy postawili na bezpieczeństwo i komfort i zlikwidowali w swoich mieszkaniach piecyki gazowe i podgrzewacze elektryczne. Jak okazuje się montaż instalacji centralnej wody użytkowej nie jest taki straszny, jak go malują. Prace w mieszkaniach trwały do 5 godzin.