Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 43 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/116/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1

 • ul. Toruńska – budynek AQco= 85 kW Qcwu = 60 kW
 • ul. Toruńska – budynek BQco= 85 kW Qcwu = 60 kW
 • ul. Toruńska – budynek CQco= 85 kW Qcwu = 60 kW
 • ul. Toruńska – budynek DQco= 85 kW Qcwu = 60 kW
 • ul. Toruńska – budynek EQco= 85 kW Qcwu = 60 kW
 • ul. Kilińskiego 24Qco= 110 kW
 • ul. Kilińskiego 26Qco= 100 kW
 • ul. Kilińskiego 3Qco= 85 kW
 • ul. Kilińskiego 7Qco= 100 kW
 • ul. Kilińskiego 11Qco= 95 kW
 • ul. Piastowska 5Qco= 200 kW
 • ul. Górna – Samotna – Kujawska – budynek nr 01Qco = 55 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Górna – Samotna – Kujawska – budynek nr 02Qco = 55 kWQcwu = 100 kW

zakres 2

 • ul. Jowisza 1 Qco= 130 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Centaura 8Qco= 350 kWQcwu = 200 kW
 • ul. Saturna 1Qco= 400 kWQcwu = 200 kW
 • ul. Saturna 6Qco= 330 kW Qcwu = 200 kW
 • ul. Jowisza 2Qco= 240 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 13Qco= 70 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 13AQco= 70 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 13BQco= 70 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 13CQco= 70 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 15Qco= 60 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 17Qco= 60 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 19Qco= 90 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 21 Qco= 70 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 21AQco= 65 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 23Qco= 30 kW
 • ul. Nałkowskiej 1Qco= 65 kW
 • ul. Nałkowskiej 3Qco= 70 kW

zakres 3

 • ul. Kownackiej – budynek AQco= 60 kW Qcwu = 50 kW
 • ul. Kownackiej – budynek BQco= 60 kW Qcwu = 50 kW
 • ul. Kozielska – budynek nr 1 (Murapol) Qco= 250 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Daszyńskiego 68 – budynek BQco= 130 kWQcwu = 90 kW
 • ul. Daszyńskiego 68 – budynek CQco= 130 kWQcwu = 90 kW
 • ul. Nowa (działka nr 1042)Qco= 40 kWQcwu = 45 kW
 • ul. Zielona (działka nr 270)Qco= 90 kWQcwu = 55 kW
 • ul. Pszczyńska – dz. nr 450 (Royal) Qco= 265 kWQcwu = 150 kW
 • ul. Warszawska – budynek 1B-1C?Qco= 135 kWQcwu = 70 kW
 • ul. Opawska / Nowy Świat- segment IQco= 155 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Opawska / Nowy Świat- segment IIQco= 155 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Kopalniana 12Qco= 25 kW
 • ul. Towarowa 17 Qco= 25 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

19 grudnia 2018 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadania 1÷11,14÷18,36,37,43 odbiór końcowy 31.10.2019 r.

Zadania 12,13,19÷32,40÷42 odbiór końcowy do 15.11.2019 r.

Zadanie 33 odbiór końcowy 31.05.2019 r.

Zadanie 34,35 odbiór końcowy  do 15.10.2019 r.

Zadanie 38 odbiór końcowy  30.09.2019 r.

Zadanie 39 odbiór końcowy  10.12.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %    ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta     tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz     tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl