Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 8 zadań.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/9/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła i został podzielony na dwa zakresy:

Zakres 1

Zad. 1.1 - ul. H. Modrzejewskiej 2-2a           Qco= 60 kW   Qcwu = 15 kW

Zad. 1.2 - ul. H. Modrzejewskiej4-4a            Qco= 75 kW   Qcwu = 20 kW

Zad. 1.3 - ul. H. Modrzejewskiej 6-6a           Qco= 60 kW   Qcwu = 15 kW

Zad. 1.4 - ul. Zygmuntowska - budynek zachodni   Qco= 160 kW Qcwu = 120 kW

Zakres 2

Zad. 2.1 - ul. Centaura 7-11   Qco= 250 kW Qcwu = 200 kW        

Zad. 2.2 - ul. Centaura 13-19 Qco= 400 kW Qcwu = 200 kW        

Zad. 2.3 - ul. Centaura 21-25 Qco= 300 kW Qcwu = 200 kW        

Zad. 2.4 - ul. Centaura 27-31 Qco= 300 kW  Qcwu = 200 kW

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 13 lutego 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 13 lutego 2020r o godz. 11:05                                                                     w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad. 1.1÷1.3  - 29.05.2020r.

Zad. 1.4  - 17.08.2020r.

Zad. 2.1 ÷ 2.4  - 30.09.2020r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ocena techniczna    -  30%                                                                               

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                             tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz           tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                       tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings