Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Bema w Gliwicach -Sośnicy - II etap

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  sieci ciepłowniczej na osiedlu Bema w Gliwicach – Sośnicy – etap II.
Wykonanie powyżej określonego zadania inwestycyjnego polega na realizacji podziemnej sieci cieplnej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną

Oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

  • Roboty montażowe i uruchomienie sieci  15.09.2017r., 
  • Odtworzenie i uporządkowanie terenu, zakończenie całości 29.09.2017r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych

Wadium:  9.000,00 zł / dziewięć tysięcy złotych/                                                                                                                                             

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • cena  netto -   80 %
  • ocena techniczna     -   20 %

Termin składania ofert: 06 lutego 2017 r. do godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 06 lutego 2017 r. o godz. 11:30.

Miejsce otwarcia ofert: Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

Termin związania ofertą: 31 marca  2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Klaudia Buchta - tel. 32-335-0-208 (w zakresie merytorycznym)
  • Renata Uramowska-Słuszniak - tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl