Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,48
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,48 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 2 zadania inwestycyjne

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/168/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 - Budowa spinki sieciowej w rejonie ulicy Gwiazdy Polarnej w Gliwicach.

Zadanie 2 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Błogosławionego Czesława 28.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 16 grudnia 2021r godz. 11:00   Zmiana terminu 21 grudnia 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 16 grudnia 2021r. o godz. 11:01  21.12.2021r godz. 11:05 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Na zadanie 1 Zamawiający ustala  wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie 2 – wadium nie wymagane.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1 - 31.07.2022r

Zadanie 2 - 16.08.2022r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09     (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07       (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings