Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 4 zadania inwestycyjne.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/40/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę  przyłączy  sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Partyzantów 30

Zadanie 2 Przyłącze sieci cieplnej do budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25

Zadanie 3 Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Pszczyńskiej 173-179

Zadanie 4 Przyłącza sieci cieplnej do budynków przy ul. Zygmunta Starego 24 i Zygmunta Starego 22

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

28 maja 2019 r. o godz. 9:00. 

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

28 maja 2019 r. do godz. 9:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – nie wymagane

Zad.2 – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zad.3 - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zad.4 – nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad. 1 do 29.112019r.

Zad. 2 do 29.11.2019r.

Zad. 3 do 31.01.2020r.

Zad. 4 do 05.07.2019r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %  

ocena techniczna  20%                                                                                                                              

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08                 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07             (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy powołać się na Nr sprawy 005362/19