Budowa przyłączy sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice - 12 zadań inwestycyjnych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/9/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę  przyłączy  sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Przyłącza sieci cieplnej do budynków  przy ul. Kozielskiej :

  •                       Przyłącze sieci cieplnej do budynku  przy ul. Kozielskiej 43

  •                       Przyłącze sieci cieplnej do budynku  przy ul. Kozielskiej 54 i 56

  •                       Przyłącze sieci cieplnej do budynku  przy ul. Kozielskiej 68 i 70

Zadanie 2 Przyłącze sieci cieplnej do budynku mieszkalnego przy ul. Jasnogórskiej 3

Zadanie 3 Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Wróblewskiego 27-33

Zadanie 4 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Lipowej 49 i 47a

Zadanie 5 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Na Piasku 12 C

Zadanie 6 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Nowej 3-11 i Nowej (dz. nr 1042)

Zadanie 7 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Kopalnianej 12

Zadanie 8 Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ul. Marzanki 22-40, 42-44 – Opawskiej 12-14

Zadanie 9 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Pszczyńskiej 63

Zadanie 10 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Katarzyny 3 i 5 – etap II

Zadanie 11 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Nowy Świat 41

Zadanie 12 Przyłącze sieci cieplnej do osiedla Nove Willowe przy ul. Toruńskiej – etap I

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

21 marca 2019 r. o godz. 10:30. 

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

21 marca 2019 r. do godz. 11:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Zad.2 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Zad.3 – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Zad.4,5,6,7,8,9,10,11 – nie  wymagane

Zad.12 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 16 listopada 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %    ocena techniczna    -  20  %                                                                                                                                                                             

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08                 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07             (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl