Budowa sieci cieplnej – 2 zadania na terenie miasta Gliwice (Gliwice – Sośnica Etap 3a; osiedle Nowe Wiśniowe).

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji:10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stroniewww.pec.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  sieci ciepłowniczej w zakresie:

ZADANIE 1:  Budowa osiedlowej  sieci ciepłowniczej w Gliwicach Sośnicy – Etap 3a 
w rejonie ulic: Kasprowicza, Drzymały, Stabika, Odrowążów do ulicy Skarbnika wraz z  przyłączami do budynków.

ZADANIE 2: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Nowe Wiśniowe 
w rejonie ulic: Pliszki, Bogatki w Gliwicach wraz z przyłączami do  budynków.

Oferty częściowe: Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1:

  • dostawa materiałów preizolowanych i rozpoczęcie robót: 28.04.2017 r.
  •  roboty montażowe i uruchomienie sieci:  30.09.2017 r.
  • odtworzenie i uporządkowanie terenu, zakończenie całości:  31.10.2017 r.

Zadanie 2:

  • dostawa materiałów preizolowanych i rozpoczęcie robót: 28.04.20
  • roboty montażowe i uruchomienie sieci:   31.08.2017 r.
  • odtworzenie i uporządkowanie terenu, zakończenie całości: 15.09.2017r.                                                                                                      

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie warunków określonych w materiałach przetargowych

Wadium:                                                                                                                                                                        

Zadanie 1 - 20.000,00 zł / dwadzieścia tysięcy złotych/

Zadanie 2 - 2.000,00 zł / dwa tysiące złotych/

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                                                                                                                    

cena  netto -   80 %

ocena techniczna     -   20 %

Termin składania ofert: 05 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

Termin otwarcia ofert: 05 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30.

Miejsce otwarcia ofert: Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

Termin związania ofertą: 5 maja  2017 r.

Umowy ramowe: nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów: nie dotyczy

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Małgorzata Zarzycka                          tel. 32-335-0-236        (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32-335-0-104        (w zakresie formalnym).

Dokumenty do pobrania: pobranie dokumentów należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl