Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,529
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,529 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/62/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę układów pomiarowo rozliczeniowych - ciepłomierzy i wodomierzy do wody ciepłej:

  • Dostawa około 450 kompletnych ciepłomierzy składanych, rozłącznych każdy ciepłomierz zaopatrzony w przelicznik, ultradźwiękowy przetwornik przepływu, czujniki temperatur i niezbędne przewody zapewniające właściwą prace każdego z ciepłomierzy. Szczegółowe parametry techniczne zamawianych urządzeń zawarto w załączniku do WZ.
  • Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych przeznaczonych do wody ciepłej. Szczegółowe parametry techniczne zamawianych urządzeń są zawarte w załączniku do WZ.
  • Dostawa ciepłomierzy kompaktowych, zespolonych, o budowie hybrydowej (nierozłącznej) każdy ciepłomierz zaopatrzony w przelicznik, ultradźwiękowy przetwornik przepływu, czujniki temperatur i niezbędne  przewody zapewniające właściwą prace każdego z ciepłomierzy.                         Szczegółowe parametry techniczne zamawianych urządzeń są zawarte w załączniku do WZ.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2022r godz. 11:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 07 czerwca 2022r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oferty wstępnej.

Do udziału w kolejnym etapie (negocjacjach) zostaną zaproszeni wszyscy oferenci spełniający wymogi Warunków Zamówienia.

ETAP nr II.

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej określającej jednostkowe ceny dostawy. Dopuszcza się dwukrotne negocjacje cenowe.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.07.2022r - 30.06.2024r
KRYTERIA OCENY OFERT:

etap II - wg kryteriów opisanych w Warunkach Zamówienia

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                                            a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na wszystkie pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Aleksander Sokoliński                tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:  

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings