Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,481
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,481 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa materiałów elektrycznych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/176/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy zakres dostaw został ujęty w załączniku  (Formularz cenowy)  do  Warunków Zamówienia.

Do Przetargu zapraszamy firmy które będą w stanie realizować dostawy po zgłoszeniu telefonicznym lub faxem, w przeciągu 24 godzin od chwili zamówienia, loco magazyn PEC Gliwice. W przypadkach awaryjnych wytypowani pracownicy PEC - Gliwice będą pobierali materiały elektryczne bezpośrednio z magazynu Dostawcy czyli Firmy która wygra przetarg.

Ofertę składają firmy mające swoje przedstawicielstwa, magazyny nie dalej jak  25 km od siedziby PEC- Gliwice Sp. z o. o. Firma przystępująca do przetargu posiadać powinna  odpowiednio duży magazyn z wyposażeniem w części, materiały elektryczne które pozwolą w przypadku awarii w PEC- Gliwice od ręki otrzymać potrzebną część.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 15 grudnia 2021r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 15 grudnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Jacek Rysz tel. 32 335 0 196 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings