Dostawę elementów odżużlacza typu OZ

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/109/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy zakres dostaw został ujęty w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Warunków Zamówienia.

      W celu wykonania prawidłowej wyceny zamawianych elementów oferent winien

dokonać wszystkich niezbędnych  pomiarów we własnym zakresie.

Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Damianem Dzierzengą tel. 505062985

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

05 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

05 grudnia 2018 r. o godz.  10:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Renata Uramowska-Słuszniak  tel. 32 335 01 04  (w zakresie formalnym).

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

W przypadku pytań technicznych prosimy kontaktować się z

 Damian Dzierzenga       tel. 32 335 0 159

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl