Wysoki kontrast

Modernizację monitoringu technologicznego spalin przed i za IOS WR-25 linia 1 i 2 wraz z zabudową na IOS WR-25 linia 3

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/4/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • dostawa kompletnego systemu pomiaru technologicznego składu spalin dla związków SO2,Hcl, H2O opartego o analizatory AirOptic GasEye oraz O2 opartego o analizatory SP Sensor C20, w tym montaż sond analizatorów na kanałach spalin dla trzech linii odsiarczania IOS WR (pomiar za liniami odsiarczania)
  • dostawa kompletnego systemu pomiaru technologicznego składu spalin dla związków SO2,Hcl, opartego o analizatory AirOptic Gaseye oraz O2 opartego o analizatory SP Sensor C20, w tym montaż sond analizatorów na kanałach spalin dla trzech linii odsiarczania IOS WR (pomiar przed liniami odsiarczania)
  • demontaż starego systemu pomiarowego. W zakres demontażu wchodzą między innymi: demontaż starych sond poboru próbki gazowej, demontaż pyłomierza DURAG wraz z układem powietrza zaporowego (pyłomierz należy poddać konserwacji po której należy go przekazać do Zamawiającego), demontaż starych analizatorów zabudowanych w kontenerze pomiarowym, demontaż starej aparatury pomiarowej zabudowanej w kontenerze pomiarowym, demontaż niewykorzystanego okablowania po poprzednim systemie pomiarowym.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie wstępnych ofert elektronicznych do 27 luty 2020 r. do godz.  11:00 UWAGA Zmiana terminu składania ofert wstępnych do 02.03.2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest niepubliczne.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac –  do 31.08.2021r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -  80 %

ocena techniczna przedstawianego systemu 20%                                                                                

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                         tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings