Remont sieci cieplnych W.P. trzy zadania remontowe

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/7/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań remontowych, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1 Remont sieci cieplnej W.P. w rejonie ulic Centaura – Saturna - Oriona

Zadanie 2 Remont sieci cieplnej W.P. w rejonie ul. Mikołowskiej          Zadanie UNIEWAŻNIONE

Zadanie 3 Remont sieci cieplnej W.P. w rejonie ulicy Bojkowskiej

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

22 marca  2019 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

22 marca 2019 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1- 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 2 -  9.000,00 zł / słownie: dziewięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 3 - 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1

od 15.04.2019r. do 30.08.2019r. ( w trzech etapach)

Zadanie 2

Od 15.04.2019r. do 30.08.2019r.      Od.17.06.2019r do 20.09.2019r (Pismo informacyjne w załączeniu)

Zadanie 3

Od 15.04.2019r. do 30.08.2019r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                                  ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski tel.:                (32) 335-0- 124          (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.:    (32) 335-0- 104          (w zakresie formalnym).

 

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl