Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,48
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,48 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Utrzymanie czystości w obiektach oraz na obszarach zewnętrznych PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/167/2021

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje następujące zadania z określonym w Warunkach Zamówienia zakresem prac:

Zadanie nr I – utrzymanie czystości w obiektach PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Zadanie nr II – utrzymanie terenów zielonych.

Zadanie nr III – utrzymanie czystości chodników, dróg, miejsc przeznaczonych na parkowanie samochodów i placów.

Zadanie nr IV – odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

Zadanie nr V - odśnieżanie dachów /w razie potrzeby/.

Nie dopuszcza się składnia ofert częściowych.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 10 grudnia 2021r godz. 13:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 10 grudnia 2021r. o godz. 13:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł / słownie:  dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie     niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż 4 dni przed upływem składania ofert. 

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

 Elżbieta Szelka - tel. 32-335-0-180 (w zakresie merytorycznym)

 Renata Uramowska - Słuszniak - tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings