Zakup serwera na potrzeby usługi Active Directory wraz z niezbędnymi licencjami Microsoft oraz wdrożenie usług Active Directory Domain Services.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/134/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (Serwer HP, Przełącznik FC Brocade oraz Repozytorium archiwacji QNAP)  i oprogramowania pozwalającego na rozbudowę posiadanej infrastruktury (instalacja i konfiguracja). Zaprojektowanie i wdrożenie usługi Active Directory Domain Services wraz z usługami towarzyszącymi obejmującymi infrastrukturę Zamawiającego oraz realizacja szkoleń i opieka serwisowa w określonym terminie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków instalacji sprzętu oraz wdrożenia usług Active Directory został określony w załączniku do WZ.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert elektronicznych do 24 luty 2020 r. do godz.  11:00  

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Składanie ofert elektronicznych  za pośrednictwem  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac -  marzec 2020 r.

Prace wdrożeniowe – do końca kwietnia 2020 r.  

Całkowity termin realizacji nie dłuższy niż 60 dni.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  -   100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Henryk Knopik                            tel. (32) 335-0-230  (w zakresie merytorycznym)

Przemysław Galicki                     tel. (32) 335-0-149  (w zakresie technicznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings